KVKK Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

PACKUPP TEKNOLOJİ YAZILIM VE LOJİSTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“PACKUPP” veya “Şirket”) olarak, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin güvenliğine önem vermekte ve faaliyetlerimizi 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren tüm hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak yürütmeye özen göstermekteyiz.


Giriş:

PACKUPP olarak, yeni nesil hızlı teslimat gerçekleştirmekte ve faaliyetlerimiz doğrultusunda Şirket iç süreçlerimiz, istihdam süreçlerimiz ve ticari ilişki süreçlerimizde kişisel verileri işlemekteyiz. Kişisel veri, ad, soyad gibi sizleri doğrudan işaret eden veya belirlenebilir olmanızı sağlayan, gerçek kişiler olarak size ait verilerdir.

Kişisel verilerin işlenmesi kavramı ise, kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, değiştirilmesi/güncellenmesi, erişilebilir kılınması ve yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan taraflara aktarılması faaliyetlerini içermektedir.

PACKUPP olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla toplandığı, işlendiği, aktarıldığı ve bu kapsamdaki yasal haklarınız konularında sizleri bilgilendirmek istemekteyiz.


İşlenen Kişisel Veriler:

Şirketimiz tarafından;

 • İş ilişkisi kapsamında personelimize ait işlenen ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi, özlük bilgileri gibi kişisel veriler,
 • Gönderi teslimatını gerçekleştirdiği alıcılara ait ad, soyad, adres, telefon numarası gibi kişisel veriler,
 • Mal veya hizmet alımı gerçekleştirdiğimiz tedarikçilerimize ait ad, soyad, adres, telefon, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası gibi kişisel veriler,

işlenmektedir. İşlenen kişisel veriler ve kişisel verilerin işlenmesi hakkında detaylı açıklamalarımız her bir ilgili kişi özelinde sunulan aydınlatma metinlerinde detaylı şekilde ilgili şekilde sunulmaktadır.


Kişisel Verilerin İşleme ve Aktarma Amaçları:

PACKUPP tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel verileri temel olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz:

 • Personel Seçme ve İstihdam Etme, Yan Haklar, Özlük vb. iş ilişkisinden kaynaklanan süreçler,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Gerekleri,
 • Muhasebe ve Finans Süreçleri,
 • Teslimat Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Hizmetleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel ve Dijital Güvenliğin Sağlanması,
 • Operasyonlarımızın Yürütülmesi,
 • Kurumsal Tanıtım.

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler;

 • Mevzuatta öngörülen ve hukuki yükümlülük içeren hallerde kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Teslimat süreçlerine yönelik operasyonların yürütülmesi amacıyla gönderisi teslim edilen ilgili müşterilerimize,
 • Sözleşmesel ilişki kurduğumuz ve mal ve/veya hizmet temin ettiğimiz 3. taraflarla,

paylaşılabilmektedir. Şirketimiz, veri güvenliğini uygun şekilde temin etmek için kişisel verilerin işlenmesinde ve aktarılmasında gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Hukuki Sebepler:

PACKUPP olarak kişisel verileri işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 5’te sayılan, aşağıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayanmaktayız:

 • Kanunlarda açıkça öngörülme.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Temel Prensipler:

PACKUPP olarak kişisel verileri işlerken aşağıda belirttiğimiz temel prensiplere ve mevzuata uygun şekilde hareket etmekteyiz:

 • İlgili kişilere karşı mevzuat kapsamında gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Kişisel verilerin amaca uygun ve gerekli olduğu ölçüde toplanması,
 • Kişisel verilerin bilinçli ve gizlilik kuralları çerçevesinde kullanılması,
 • Kişisel verilerin güvende tutulması,
 • Elde edilen Kişisel Verilere PACKUPP tarafından ilgisi olan kişilerin ihtiyacı olduğu kadar prensibine uygun şekilde erişiminin sağlanması,
 • Kişisel Verilerin doğru ve güncel tutulması,
 • İlgili Kişilerin haklarına saygı gösterilmesi ve aydınlatılma, bilgi alma haklarına özen gösterilmesi,
 • Kişisel verilerin gerektiği ölçüde, uygun şekilde, güvenli olarak paylaşılması ve aktarılması.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Haklarınız:

Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında Şirketimize başvurarak;

(i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(ii) kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
(iii )kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
(v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
(vi) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(vii) eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(viii) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
(ix) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,
hakkınız bulunmaktadır.


İlgili Kişi Başvuruları Hakkında:

Yukarıda belirtilen KVKK Madde 11 kapsamındaki haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. METROCITY BLOK NO: 171A İÇ KAPI NO: 165 ŞİŞLİ / İSTANBUL adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde [email protected] elektronik posta adresine veya [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak başvurabilirsiniz.

Şirketimize yapılacak olan İlgili Kişi başvurusunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca; (i) başvurucunun adını-soyadını, (ii) başvuru yazılı ise imzasını, (iii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, (iv) başvurucunun tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, (v) varsa bildirime esas elektronik posta adresinin, telefon ve faks numarasını ve (vi) talep konusunu içermesi zorunludur.


PACKUPP TEKNOLOJİ YAZILIM VE LOJİSTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ