KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Packupp Teknoloji Yazılım ve Lojistik Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:


1. Veri sorumlusunun kimliği

Veri sorumlusu; Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity Blok No: 171A İç Kapı No: 165 Şişli / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 238638-5 sicil numarası ile kayıtlı Packupp Teknoloji Yazılım ve Lojistik Sanayi Anonim Şirketi’dir.


2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Ad, soyad, T.C. kimlik bilgisi, e-posta adresi, firma bilgisi, telefon numarası, ve cep telefonu numarası, fatura, çek senet bilgileri, vergi dairesi, vergi no bilgileri, banka hesap bilgileri, sipariş bilgisi, tarafımıza iletmiş olduğunuz talep, şikayet ve görüşleriniz kategorilerindeki kişisel verileriniz; tarafınıza ve yetkilisi ve/veya çalışanı olduğunuz firmaya mal, ürün veya hizmet sağlanması veya söz konusu firmadan mal, ürün veya hizmet temin edilmesi, ticari ilişkinin yerine getirilmesi ile gerektiğinde Şirket’imiz ile tarafınız ve/veya yetkilisi ve/veya çalışanı olduğunuz firma arasındaki ticari ilişki kapsamında tarafınız ile iletişime geçilmesi, müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, talebinize göre Şirketimiz ile aranızda gerçekleşebilecek her türlü ilişki ve/veya iş birliği kapsamında veya tercih ettiğiniz diğer bir konuya ilişkin olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, iletişim kurulması, görüşme gerçekleştirilmesi, taleplerinizin yerine getirilmesi, talebinize istinaden Şirketimiz’in yürütmekte olduğu faaliyetler ve bununla ilişkili diğer faaliyetlerimiz hakkında sizlere bilgi sağlanması ve ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından saklanması amacı ile işlenmektedir.

Ayrıca, internet sitemizi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyaları (Çerezler) aracılığıyla elde edilen kullanılan tarayıcı, IP adresi, internet bağlantınız, site kullanımlarınız hakkındaki bilgiler, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve benzeri kategorilerdeki kişisel verileriniz, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, ziyaret edilebilmesi ve özelliklerinden faydalanılması, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak amaçları ile işlenmektedir.


3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Şirket’in hizmet aldığı şirketler ve müşterileri ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.


4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, sizin veya yetkilisi ve/veya çalışanı olduğunuz firmanın Şirket’imizden mal, ürün veya hizmeti alması veya sizin veya yetkilisi ve/veya çalışanı olduğunuz firmanın Şirket’imize mal, ürün veya hizmet temin etmesi kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile elde edilmekte ve aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ile toplanmaktadır.


5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@packupp.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.


Packupp Teknoloji Yazılım ve Lojistik Sanayi Anonim Şirketi